podróżnik z zawodu - poradnik podróżniczy, jak tanio podróżować
podróżnik z zawodu - poradnik podróżniczy, jak tanio podróżować
podróżnik z zawodu - poradnik podróżniczy, jak tanio podróżować
podróżnik z zawodu - poradnik podróżniczy, jak tanio podróżować
podróżnik z zawodu - poradnik podróżniczy, jak tanio podróżować
Twoje imię
Twój e-mail:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

podróżnik z zawodu - poradnik podróżniczy, jak tanio podróżować
podróżnik z zawodu - poradnik podróżniczy, jak tanio podróżować
podróżnik z zawodu - poradnik podróżniczy, jak tanio podróżować
podróżnik z zawodu - poradnik podróżniczy, jak tanio podróżować

Regulamin witryny internetowej WWW.PODROZNIKZZAWODU.PL

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.podroznikzzawodu.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Strona internetowa – strona internetowa www.podroznikzzawodu.pl prowadzony przez Rafała Szewczyka. 

Sprzedawca - Rafał Szewczyk właściciel domeny i administrator strony internetowej www.podroznikzzawodu.pl - Ul. Keniga 2/16 02-495 Warszawa

Zamówienie - oferta zawarcia umowy sprzedaży produktu cyfrowego, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem witryny internetowej, zawierająca co najmniej: oznaczenie produktu cyfrowego, jego cenę oraz koszty dodatkowe.

 

2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Ul. Keniga 2/16 02-495 Warszawa

Adres e-mail: kontakt@podroznikzzawodu.pl

Telefon: 535973273

 

3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Ceny towarów widoczne na stronie internetowej są całkowitymi cenami za towar, podane ceny są cenami brutto.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane na stronie internetowej: cena za produkt cyfrowy oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dodatkowe.

Kupujący poprzez stronę internetową składa Sprzedawcy Zamówienie.

W celu złożenia Zamówienia wybrany do kupienia towar należy wybrać w formularzu dotyczącym preferencji produktu cyfrowego.

Następnie Kupujący dokonuje płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży produktu cyfrowego na warunkach określonych w Zamówieniu.

Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie potwierdzenia wybrania produktu, potwierdzenia płatności.

Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.

Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na wskazany adres e-mail.

 

5 PŁATNOŚCI

Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

6 REALIZACJA PRZYJĘTEGO ZAMÓWIENIA

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia produktu cyfrowego bez wad.

Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w przy wybranym produkcie cyfrowym, a mogą one być realizowane w czasie od 1 dnia do 14 dni roboczych.

W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pomocą:

Zamieszczenia pliku w wiadomości e-mail, bądź linku aktywującego w chmurze.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku produktów cyfrowych nie ma możliwości odstąpienia od umowy jeżeli Sprzedawca zrealizował wszystkie wytyczne dotyczące specyfikacji produktu. Na podstawie art. 38.

 

7 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące działania Strony należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu bądź pisemnie na podany adres korespondencyjny.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Strony internetowej jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej na stronie internetowej Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami poprzez stronę internetową, jest realizacja Zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

Dane Kupującego podane w związku z zakupami na stronie internetowej będą przetwarzane do momentu, w którym:

na Sprzedawcy przestaje ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Stronę internetową;

zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kupującemu przysługuje prawo żądania:

dostępu do swoich danych osobowych,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • żądania przeniesienia danych do innego administratora 

a także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o Regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego Zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty Zamówienia złożonego przez Kupującego.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.